0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie

Over ons

Ieder mens is uniek en heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Mensen met een (verstandelijke) beperking verschillen hierin niet van andere mensen. We zijn allemaal burgers in onze samenleving en hebben dus allemaal rechten en plichten.

Visie

De ondersteuning van Zorggroep Achterhoek is er op gericht om de woon-, leef- en werkomstandigheden van mensen met een (verstandelijke) beperking zo te organiseren, dat zij hun plaats in de samenleving kunnen innemen.

Wij werken met zelfstandige woonvoorzieningen waarbij een eigen woonruimte het uitgangspunt is. Ook hebben wij een intramurale woonlocatie en bieden wij ambulant plus wonen. Mensen met een verstandelijke beperking worden waar mogelijk aangespoord tot zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid, om tot maximale ontplooiing te komen.

De kern van de ondersteuning van Zorggroep Achterhoek ligt in de keuzevrijheid van de cliënt, in afstemming met de ouders/vertegenwoordigers. Dat leidt tot een vraag gestuurde manier van werken. Voor het bieden van deze ondersteuning heeft Zorggroep Achterhoek professionele opgeleide medewerkers, die werken volgens de principes van zelfsturing.

Kernwaarden

De kernwaarden zijn het ethisch kompas van de organisatie. Het geeft aan wat het bedrijf ten diepste nastreeft. Ze zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie, het zijn de punten waar de organisatie op drijft, de basiswaarden op grond waarvan beslissingen worden genomen. Wij kennen onderstaande kernwaarden.

Zelfredzaamheid

Onze zorg biedt alle randvoorwaarden voor het creëren van een vaste basis, zodat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven. Het stimuleren van zelfredzaamheid zorgt niet alleen voor een grotere draagkracht en meer voldoening, maar ook voor ontwikkeling van onze cliënten, medewerkers en organisatie.

Mensgerichtheid

Ieder mens is anders, we vinden het belangrijk dat de zorg op de vraag en behoeften van onze cliënten wordt aangepast. De begeleiding past bij de situatie, leefomgeving en problematiek van de cliënt. We bieden zorg die met mensen meegroeit naar maximale zelfredzaamheid. Op deze wijze wordt er altijd maatwerk geleverd en zorgen we voor een veilige thuis- en/of werkbasis vol met zelfvertrouwen.

Professionaliteit

De professionaliteit van de medewerkers vormt het hart van de dagelijkse ondersteuning van cliënten. Zorggroep Achterhoek ziet mogelijkheden en talenten bij medewerkers en investeert daarin. Zo krijgen onze cliënten de best mogelijke zorg die past bij de hedendaagse zorgvraag. De professionaliteit en kwaliteit worden gewaarborgd door het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015.

Maatschappelijke relevantie

De hedendaagse zorg die Zorggroep Achterhoek levert speelt in op zorgthema’s die nu in de maatschappij spelen. Met de begeleiding krijgen onze cliënten kansen in de maatschappij. Op de dagbestedingslocatie werken we samen aan maatschappelijke doelen. Zo dragen we samen een steentje bij aan een betere maatschappij.

Governance

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Wij volgen hierbij de Governance Code Zorg en hebben de zeven basisprincipes ingebed binnen onze organisatie. Deze zeven basisprincipes zijn:

  1. Goede zorg
  2. Waarden en normen
  3. Invloed belanghebbenden
  4. Inrichting governance
  5. Goed bestuurd
  6. Verantwoord toezicht
  7. Continue ontwikkeling

De code draagt bij aan het waarborgen van goede zorg, realiseren van de maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen.

Duurzaamheid

Als zorginstelling zijn wij betrokken bij onze medemens, maar ook bij het milieu en de toekomstige maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan een duurzame wereld, waarbij er aandacht is voor duurzaam ondernemen.

Wij geven hier invulling aan door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen. Hierbij zijn wij betrokken bij onze lokale ondernemers. Daarnaast houden wij rekening met de reistijd van onze medewerkers. Hierbij maken wij onder andere gebruik van digitalisering zodat er efficiënter gewerkt kan worden en co2 uitstoot gereduceerd. Met de bouw van onze aller nieuwste locatie Groenendaal is er rekening gehouden met de energiezuinigheid van het pand.

Zo zetten wij ons in voor een groenere toekomst.